Till navigering av sidans innehåll Till övergripande innehåll för webbplatsen

Skicka in ditt favoritord senast 16/5!

Vi ska göra t-shirtar! På dem ska vi ha ord på lulesamiska, meänkieli, nordsamiska och sydsamiska. Vilket är ditt favoritord? Skicka in genom formuläret nedan. Du kan skicka in flera ord. Redaktionen väljer sedan ut vilka ord som ska vara med på t-shirten. Tack för din hjälp!


Sáddi duv buoremus bágov maŋemusát 16/5!

Mij galggap dahkat t-skirtojt! Dajn galggi årrot bágo julevsámegiellaj, meänkiellaj, nuorttasámegiellaj ja oarjjelsámegiellaj. Mij la duv buoremus báhko? Sáddi dán formulera baktu dan vuollelin. Dån oattjo sáddit moadda bágo. Maŋŋela redaksjåvnnå vállji bágojt t-skirtojda. Gijtto viehkes!


Sádde du buoremus sáni minsiidda maŋemus 16/5!

Mii galgat dahkat t-báiddiid! Dain galget leat sánit davvisámegillii, julevsámegillii, meänkielii ja oarjánsámegillii. Mii lea du buoremus sátni? Sádde dan skovi bokte dás vuolil. Don sáhtát sáddet máŋga sáni. Doaimmahat vállje dan maŋŋil sániid t-báiddiide. Giitu veahki ovddas!


Seedth dam dov eeremassebaakoem minngemes 16/5!

Mijjieh edtjebe t-shirth darjodh! Dejtie edtjebe baakoeh tjaeledh julevsaemien, meänkieli, noerhtesaemien jïh åarjelsaemien gïeline. Mij dov eeremassebaakoe? Maahtah gellie baakoeh seedtedh. Redaksjovne mænngan veeljie mij baakojde t-shirtesne edtjieh årrodh. Gæjhtoe viehkien åvteste!


Lähetä meile sinun favuriittisana viimeisthään 16/5

Met tehemä t-paitoja! Painama niihin luulajansaamen, meänkielen, pohjojssaaamen ja eteläsaamen sanoja. Mikä oon sinun favuriittisana, eli onko sulla monta favuriittia? Lähetä net meile kontaktiplanketin kautta. Retaksuuni valittee mitä sanoja paithoin painethaan. Kiitos ko autat meitä!

Kontaktformulär